Yves Saint Laurent - PARIS Fall 2010

Yves Saint Laurent, Fall 2010

Prev 1 of 13

Yves Saint Laurent, Fall 2010
Getty Images