The Apple of Our Iris

Iris Strubegger as Vivienne Westwood

3 of 8

Iris Strubegger as Vivienne Westwood