Rooney Mara Heads Downtown with Calvin Klein

Gorgeous! Gorgeous!
Calvin Klein