Overheard at Marc Jacobs

Sweet Brad Goreski Sweet Brad Goreski
Photo via Billy Farrell