Clemence Poesy is Gotham's Cover Girl

Gotham Gotham
Gotham